Stadgar

Enligt årsmötesbeslut 2024: FÖRSLAG till stadgeändringar antagna.

STADGAR FÖR EDSHULTS SAMHÄLLSFÖRENING

§ 1         Syfte

Edshults Samhällsförening är en ideell, religiös och politisk obunden förening vars syfte är att tillvara socknens intressen vad gäller möjlighet att leva och bo i Edshult.

Samhällsföreningen ska verka för:

 • bevarande av Edshults unika natur och kultur
 • arrangerande av olika aktiviteter
 • genomförande av olika projekt

Samhällsföreningen ska övergripande arbeta för en levande landsbygd.

§ 2         Medlem

Medlem i samhällsföreningen är den som betalar årsavgift. Medlemskap upphör när medlem begär det eller resterar med föregående års medlemsavgift. Medlem har rösträtt vid årsmöte och föreningsmöten. Medlemsregister upprättas av kassören.

§ 3         Styrelsen

Samhällsföreningens styrelse väljs växelvis på 2 år av årsmötet. Styrelsen ska utöver ordföranden (1år) bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter. Inga suppleanter behöver ingå/väljas. Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 ledamöter är närvarande. Vid röstning gäller absolut majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. Styrelsen kan vid behov utse arbetsgrupper för speciella projekt och aktiviteter. Ordförandena för dessa, kan vid behov adjungeras till styrelsearbete.

§ 4         Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig eller annan person som styrelsen utser.

§ 5         Föreningsmöten

Styrelsebeslut bör om möjligt underställas föreningsmötet, i annat fall anmäls till föreningsmötet. Samtliga närvarande vid föreningsmötet har yttrande- och förslagsrätt, men endast föreningsmedlemmar har rösträtt. Vid omröstning gäller samma regler som för styrelsen.

§ 6         Årsmötet

Kallelse till årsmötet ska ske senast 14 dagar före mötet. Årsmötet ska hållas varje år före mars månads utgång, varvid följande ärenden ska förekomma.

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av 2 justerare, tillika rösträknare för årsmötet.
 5. Verksamhetsberättelse.
 6. Kassaberättelse.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Styrelseledamöter väljs växelvis på 2 år.
 10. Ordförande väljs på 1 år.
 11. Val av minst 2 revisorer och minst 1 suppleant.
 12. Val av valberedning bestående av minst 2 ledamöter.
 13. Fastställande av årsavgiften.
 14. Förslag till stadgeändringar som ingetts senast 15 januari.
 15. Förslag eller motioner som ingetts senast 15 januari.

Vid omröstning gällande stadgeändring ska gälla kvalificerad majoritet, 2/3.

§ 7         Revision

Räkenskaperna ska uppgöras och avslutas enligt räkenskapsår, vilket utgörs av kalenderår. Styrelsens räkenskaper och förvaltning ska granskas av minst 2 revisorer som vid årsmötet ska avge skriftlig revisionsberättelse.

§ 8         Upphörande

För upphörande av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte. För beslut gäller kvalificerad majoritet, 2/3. Vid dessa möten beslutas om hur eventuella tillgångar ska hanteras för att gynna Edshults utveckling.

Stadgarna är antagna på Edshults Samhällsförenings årsmöte 2024-03-17 och ersätter stadgar antagna 2010-02-27.